Navigácia

Zápis do školy

Aké údaje a doklady vyžaduje škola pri zápise dieťaťa?

Pri zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Je potrebné v deň zápisu uviesť, či dieťa bude navštevovať školský klub detí, resp. stravovať sa v školskej jedálni?

Škola môže zisťovať predbežný záujem o školský klub detí alebo školské stravovanie, tieto údaje však pre rodiča nie sú záväzné, slúžia na škole najmä na upresnenie jej organizačných a personálnych potrieb pre ďalší školský rok.

 

Je možné zapísať dieťa do školy bez toho, aby sa zúčastnilo na zápise?

 Ak je dieťa v čase zápisu choré, alebo sa z iných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise, rodič alebo iný zákonný zástupca je dieťa možné zapísať aj v jeho neprítomnosti a to na základe predložených dokladov.

 

Kto je prítomný pri zápise?

 Okrem dieťaťa sú prítomní rodičia, spravidla budúca pani učiteľka, prísediaca pani učiteľka, školský špeciálny pedagóg. V rovnakom čase je možné vykonávať zápis i s viacerými deťmi.

 

Ako prebieha zápis?

 Na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou rozhovoru a hier tak, aby sa pani učiteľky s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. K dispozícii sú rôzne hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, kocky, kartičky, interaktívna tabuľa. Všetko prebieha v príjemnom prostredí a s priateľským prístupom.

 

Je možné zapísať i dieťa mladšie ako šesť rokov?

 Vo výnimočných prípadoch je možné zapísať aj dieťa, ktoré dosiahne vek šesť rokov v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka. Do školy môže byť také dieťa zapísané, pokiaľ je dostatočne fyzicky i psychicky zrelé na začiatok povinnej školskej dochádzky. Túto zrelosť musí rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa preukázať súhlasnými vyjadreniami príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré priloží k žiadosti o zápis.

 Pri nadaných deťoch je možný aj skorší začiatok školskej dochádzky. Aj v týchto prípadoch je potrebné preskúmať pripravenosť dieťaťa. Takéto dieťa musí splniť školou stanovené kritériá pre vedomostnú, záujmovú, emocionálno-sociálnu a celkovú osobnostnú úroveň zrelosti.

 

Môže rodič zmeniť základnú školu po zápise do prvého ročníka?

Na plnenie  povinnej školskej dochádzky žiakov na ZŠ je na území mesta Bardejov a v jeho častiach určených sedem školských obvodov.(Všeobecné záväzné nariadenie mesta Bardejov č.41/2002).

Tretí školský obvod pre ZŠ Bartolomeja Krpelca tvoria ulice:

 • Andraščíkova ul.
 • Bardejovské Kúpele
 • B. S. Timravy
 • Dlhý rad
 • Družstevná
 • Fučíkova
 • Hurbanova
 • Kellerova
 • Mlynská
 • Mníchovský potok
 • M.V.Miškovského
 • Nábrežná
 • Nám. SNP
 • Nový sad
 • Štefánikova
 • T. Ševčenku
 • Toplianska
 • Ul. 29. augusta
 • Poštárka č. 29 – 43, 155

      

Obce: Hrabovec, Komárov

Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má právo zmeniť základnú školu, do ktorej pôvodne svoje dieťa zapísal. Mal by si však zistiť, či základná škola, do ktorej chce svoje dieťa prehlásiť, je schopná žiaka prijať. Riaditeľ novej školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže vtedy, ak by boli všetky triedy príslušného ročníka plne obsadené. V prípade, že je voľné miesto, zapíše rodič alebo zákonný zástupca dieťa do tejto základnej školy.

 Rodič musí ohlásiť túto zmenu riaditeľovi školy, ktorú pôvodne malo dieťa po zápise navštevovať.

 O zmene školy dieťaťa by mal informovať aj riaditeľ novej školy a to riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa.

 

A takto to pri zápise do našej školy vyzeralo minulý rok : fotogaléria TU

a predminulý rok:

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129

Fotogaléria