Navigácia

Odklad školskej dochádzky

 

Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku a chce rodič požiadať o odklad školskej dochádzky o jeden školský rok?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

 Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:

 a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,

 b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

 

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

 • najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Empiricky stanovená veková hranica – dosiahnutie 6. roku – má v našom školstve dlhoročnú tradíciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života pred začiatkom školského roka , je schopná bez väčších problémov začať školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka. Povinnosťou rodičov je prihlásiť dieťa do základnej školy.
 •  nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
 •  má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
 •  dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,
 •  nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
 •  nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
 •  nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom,
 •  nepozná údaje o sebe(rodine, adresu, svoj vek), dieťa je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129

Fotogaléria