Navigácia

Oznamy

Prijímanie žiakov do 5. ročníka na šk. rok 2016/2017

 

Prijímanie žiakov pre nový školský rok 2016/2017 do piateho ročníka základnej školy začína od januára 2016 do 30. apríla 2016.

Okrem žiakov 5. ročníka je možné doplniť žiakov aj do 6. – 9. ročníka vo všetkých triedach, aj vo výberových.

 

Škola v školskom roku 2016/2017 plánuje otvoriť:

a/ triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov

b/ triedu s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na dievčenský a chlapčenský futbal

c/ bežnú triedu

 

Vážení rodičia našich budúcich piatakov!

 

Dovoľte nám v krátkosti priblížiť našu školu.

V tomto školskom roku oslavuje naša škola 50 –te výročie jej otvorenia. Má výhodnú polohu, sídli v blízkosti historického centra mesta. Od roku 1995 je škola zapojená do projektu Školy podporujúcej zdravie.

 28. marca 1996 bol MŠ SR škole zapožičaný čestný názov: Základná škola Bartolomeja Krpelca.


          Od 1.4.2002 je škola právnym subjektom, teda hospodári samostatne s finančnými prostriedkami. V jednotlivých triedach je optimálny počet žiakov a škola je vybavená modernými učebnými pomôckami. Triedy, odborné učebne i jazykové laboratóriá sú vybavené dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami, čo umožňuje využívanie moderných vyučovacích metód v čoraz väčšom rozsahu. Máme veľkú telocvičňu s vybavenou mini posilňovňou a malú telocvičňu na gymnastiku.

V 5. ročníku okrem bežných tried je aj 1 trieda s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka a 1 trieda so športovou prípravou. V rámci školského vzdelávacieho programu ponúkame od 5.ročníka predmet Regionálna výchova a od 8. ročníka Tvorbu projektov a prezentáciu zručností. Literárne a výtvarne nadané deti a deti s jazykovým nadaním spolupracujú na tvorbe školského časopisu SNAR. Výchovné, vyučovacie alebo osobnostné problémy pomáha riešiť žiakom, pedagógom i rodičom školský špeciálny pedagóg.

Žiaci pod vedením svojich kvalifikovaných pedagógov sa každoročne zúčastňujú olympiád a rôznych súťaží, kde dosahujeme výborné výsledky. Absolventi našej školy po ukončení ISCED 2 pokračujú bez problémov na stredných školách aj mimo nášho okresu. Veľké úspechy máme v oblasti športu, kde máme Majsterky Slovenska vo futbale.

Žiaci na 2.stupni majú možnosť zapojiť sa do rôznych športových krúžkov, umeleckých, literárnych, matematických napr.: Zumba, Hry vo vode, Šach, Futbal, Florbal, Počítačové krúžky, Matematika na druhú, Kamarátka slovenčina, Budem vedieť pravopis, Rozprávková angličtina, Volejbal nás spája, Bitka s ypsilonmi, Spevácky zbor,  ...

            V rámci popoludňajšej činnosti na škole žiakom ponúkame množstvo športových, umeleckých, matematických, literárnych či cudojazyčných krúžkov a v záujmových útvaroch v CVČ zriadenom pri ZŠ, ktorých počet dosahuje 28.

          Každý rok organizujeme pre žiakov 7. ročníka lyžiarsky  výcvik, kurzy korčuľovania, školy v prírode, miestne i zahraničné exkurzie a jazykové výlety v zahraničí.

          V prípade záujmu môžu rodičia prísť priamo na vyučovanie a vidieť prácu svojho dieťaťa počas Dňa otvorených dverí, ale i v iný, vopred dohodnutý deň.

       Školská jedáleň  poskytuje denne mliečnu desiatu a obedy, ktoré zohľadňujú požiadavky racionálnej výživy.

      Vážení rodičia, na Vaše deti a na spoluprácu s Vami sa teší kolektív kvalifikovaných a kvalitných pedagógov.

          Zápis do 5. ročníka je pre Vás a Vaše dieťa istým novým krokom. V pracovných dňoch majú rodičia možnosť prísť zapísať svoje dieťa do 5. ročníka a v prípade záujmu prezrieť si  priestory a vybavenie školy.

      Terajší naši štvrtáci budú pokračovať automaticky na druhom stupni, lebo do tejto školy už boli prijatí.


          Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s Vami.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
    Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
  • 054/ 472 2129

Fotogaléria