Navigácia

Zápis do piateho ročníka

 

Aké údaje a doklady vyžaduje škola pri prihlásení dieťaťa o školy?

Pri vypisovaní prihlášky škola vyžaduje: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Je potrebné uviesť, či sa dieťa bude stravovať sa v školskej jedálni.

Pre žiakov 5. ročníka ponúkame aj možnosť navštevovať školský klub detí.

Tieto údaje však pre rodiča nie sú záväzné, slúžia na škole najmä na upresnenie jej organizačných a personálnych potrieb pre ďalší školský rok.

 

Môže rodič zmeniť základnú školu pri zápise do piateho ročníka?

Na plnenie  povinnej školskej dochádzky žiakov na ZŠ je na území mesta Bardejov a v jeho častiach určených sedem školských obvodov.(Všeobecné záväzné nariadenie mesta Bardejov č.41/2002).

Tretí školský obvod pre ZŠ Bartolomeja Krpelca tvoria ulice:

  • Andraščíkova ul., Bardejovské Kúpele, B. S. Timravy, Dlhý rad, Družstevná, Fučíkova, Hurbanova, Kellerova, Mlynská, Mníchovský potok, M.V.Miškovského, Nábrežná, Nám. SNP, Nový sad, Štefánikova, T. Ševčenku, Toplianska, Ul. 29. Augusta, Poštárka č. 29 – 43, 155.

Obce: Hrabovec, Komárov

Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má právo zmeniť základnú školu, do ktorej pôvodne svoje dieťa zapísal. Mal by si však zistiť, či základná škola, do ktorej chce svoje dieťa prehlásiť, je schopná žiaka prijať. Riaditeľ novej školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže vtedy, ak by boli všetky triedy príslušného ročníka plne obsadené. V prípade, že je voľné miesto, zapíše rodič alebo zákonný zástupca dieťa do tejto základnej školy.

 Rodič musí ohlásiť túto zmenu riaditeľovi školy, ktorú pôvodne malo dieťa po zápise navštevovať.

 O zmene školy dieťaťa by mal informovať aj riaditeľ novej školy a to riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
    Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
  • 054/ 472 2129

Fotogaléria