Navigácia

Triedy s rozšíreným vyučovaním

Čo ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo triedu

s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka?

  

   Škola uskutočňuje podľa bodu 1, písmena a/2, § 103 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzdelávanie žiakov s nadaním. Pre vzdelávanie žiakov so špecifickým nadaním na cudzie jazyky vytvára triedu s  vyučovaním cudzích jazykov od 1. ročníka základnej školy podľa bodu 9, písmena c, § 103 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe týchto požiadaviek:

 1. Žiadosť s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.
 2. Psychodiagnostické vyšetrenie /psychológ podľa § 1 Zákona NR SR č. 199/1994 a § 105 ods. 1 Zákona č. 245/2008 v znení zmien a doplnkov/.
 3. Pedagogická diagnostika - výsledky  posudzovania schopností v cudzích jazykoch.

 

Trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov bude zriadená pri dostatočnom počte žiakov. Žiaci takejto triedy majú navýšené hodiny z dotácie voľných hodín v školskom vzdelávacom programe z oblasti cudzích jazykov.

 

Záujem do tejto triedy bude zisťovaná pri zápise detí do 1.ročníka, kde budú podané bližšie informácie.

Ako sa darí našim žiakom v takejto triede si môžete pozrieť v ľavom menu našej webstránky v časti Triedy s rozšíreným vyučovaním - III.A.

 

 

Čo ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo triedu

s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy?

 

   Na základe § 103 – 106 Zákona č. 245/2008 /Školský zákon/ do športovej triedy sú prijímaní žiaci športovo talentovaní na základe týchto požiadaviek: 

 1. Žiadosť s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
 2. Psychodiagnostické vyšetrenie /psychológ podľa § 1 Zákona NR SR č. 199/1994 a § 105 ods. 1 Zákona č. 245/2008/ v znení zmien a dodatkov.
 3. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti / pediater podľa § 2 Zákona č. 272/1994 a § 105 ods. 3 Zákona č. 245/2008 v znení zmien a dodatkov.
 4. Výsledky overenia talentu.

 

Trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy  bude zriadená pri dostatočnom počte záujemcov. Žiaci takejto triedy majú navýšené hodiny z dotácie voľných hodín v školskom vzdelávacom programe z oblasti športovej prípravy.

 

Čo všetko absolvujú žiaci v takejto triede si môžete pozrieť v ľavom menu na šej webstránky v časti Triedy s rozšíreným vyučovaním - III.B.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129

Fotogaléria