Navigácia

Partneri

Milí žiaci, prajeme Vám dva mesiace radosti, spokojnosti, oddychu, nádherných zážitkov, spoznávania nových miest, stretnutí so zaujímavými ľuďmi, nových priateľov a pretrvávajúcich spomienok.  Užite si prázdniny, načerpajte nové sily, ale hlavne sa nám všetci vráťte zdraví, aby sme 2.septembra mohli začať nový školsky rok.

Pondelok 1. 9. 2014
Počet návštev: 1775668

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 •                 PROJEKT

 • Otvorenie školského roku 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2.septembra 2014 o 8.00 hod. na školskom dvore. Následne budú naši prváčikovia a piataci rozdelení do tried a s triednymi učiteľkami pôjdu do tried, kde sa dozvedia množstvo zaujímavých informácií.

 • OZNAM vedúcej ŠJ

  Stravné lístky na mesiac september sa budú predávať od 25.8. - 3.9.2014 v čase od 7.00 - 14.00 hod.  

  Cena stravných lístkov za 19 dní: 1.stupeň:   19,- € 2.stupeň:   20,14 €


 • ŠKOLSKÝ  ROK  2013/2014


 • Slávnostný záver školského roka 2013/2014

  A je to tu! Dlho očakávaný 27.jún a s ním koniec školského roka. Žiaci a pedagógovia, už tradične, nastúpili na školskom dvore, kde po hymne SR, hymne našej školy a príhovore riaditeľa školy každoročne odmeňujeme a oceňujeme najlepších žiakov školy. Aj v tomto roku sme získali pekné ocenenia v súťažiach a bolo odmenených mnoho žiakov našej školy. Žiaci reprezentovali našu školu v matematických, prírodovedných, jazykových, či umeleckých a športových súťažiach. Po slávnostnom ocenení našich najlepších žiakov sa svojím programom rozlúčili deviataci so všetkými vyučujúcimi  a mladšími spolužiakmi. Potom sa už žiaci pod vedením triednych učiteľov odobrali do svojich tried, kde triedni učitelia zhodnotili ich prácu a rozdali vysvedčenia. Po poslednom obede odišli žiaci na dlho očakávané prázdniny. <<foto>>

 • Jarné účelové cvičenie

  V dňoch 20. a 23. júna sa uskutočnilo na našej škole jarné účelové cvičenie. V piatok bola realizovaná teoretická časť so zameraním na tri tematické okruhy: Riešenie mimoriadnych situácií – CO, Zdravotná príprava a Pohyb a pobyt v prírode. Praktická časť ÚC začala v pondelok vyhlásením požiarneho poplachu a evakuáciou žiakov do priestorov školského dvora. Následne sa žiaci podľa plánu skupín presunuli na určené stanoviská, kde boli realizované ukážky práce hasičov, inštruktáž pracovníčok SČK a súťaže z uvedených tematických celkov. Žiaci si mohli vyskúšať aj prvky karate a streľbu zo vzduchovky. Práca žiakov bola na stanoviskách bodovaná s cieľom podporiť súťaživosť a bojovnosť žiakov. Zablahoželať chceme V.A za najlepšiu piatacku triedu, VI.B za najlepšiu šiestacku triedu. Najlepšou siedmackou triedou sa stala VII.C. Víťazom ôsmeho ročníka a zároveň celkovým víťazom vo všetkých súťažných disciplínach sa stal kolektív VIII.D triedy. <<foto>>

 • Nezabudnuteľná noc v škole

  Aj napriek tomu, že sa začínal víkend, v piatok 20. júna 2014, podvečer sa v areáli ZŠ Bartolomeja Krpelca začali dobrovoľne schádzať deti z 1.stupňa, ktoré prichádzali s karimatkami, spacími vakmi a dokonca aj s úsmevom  na tvári. V škole plánovali stráviť celú noc a veľmi sa tešili, i keď nevedeli, čo ich čaká. A čakalo ich toho naozaj veľa. Spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami sa vydali na „Cestu okolo sveta“. Pod takýmto názvom sa nieslo športovo - zábavne podujatie. V etapových stanovištiach museli preukázať nielen vedomosti a vtip, ale aj obratnosť, pohotovosť, rýchlosť, postreh a ďalšie zručnosti a spôsobilosti. Po chutných opečených špekáčikoch sa začala veselá zábava. Večerná zumba, super futbal medzi chlapcami a ostro sledovaná vybíjaná, zakončená očakávanou nocou v telocvični, kde sa rozložilo 110 detí, pokračovala tajomnými príbehmi a vynikajúcou atmosférou. O 6.00 hodine ráno v sobotu už deti nedočkavo čakali na rannú rozcvičku a raňajky. Plné energie a vitality ešte vytiahli kolobežky, lopty a pobytom na čerstvom vzduchu tak strávili pár pekných nezabudnuteľných chvíľ v školskom prostredí. A my, učitelia, môžeme iba konštatovať, že takéto podujatie prináša žiakom iba radosť a dobrú náladu. <<foto>>

 • Obdobie staroveku

  Starovek je pomerne rozsiahle obdobie od vzniku prvých písomných  systémov a vzniku prvých najstarších štátov. Staroveké civilizácie položili základy kultúry takmer celej ľudskej civilizácie. Archeologické výskumy sprístupnili mnohé kultúrne pamiatky starovekých štátov celému svetu. Prostredníctvom Grécka a Ríma sa tieto tradície udržiavali, šírili a dnes tvoria spolu s písomnými pamiatkami súčasť kultúrneho dedičstva celého ľudstva. Nie sú to len predmety dennej spotreby, umelecké diela, architektúra, ale aj politické ideály a idey demokracie, ľudskosti, rozvoja duševných a telesných schopností každého jednotlivca a následne aj celého spoločenstva. Žiaci VI.C prostredníctvom získaných vedomostí na vyučovacích hodinách dejepisu z obdobia staroveku, s využitím rôznych zdrojov informácií a dokumentov danej doby vytvorili projekty a zhotovili nádherné makety, ktoré sa stali súčasťou výstavy. Výstava umožnila žiakom zhliadnuť rímskeho cisára Konštantína s kresťanskými symbolmi, zakladateľov Ríma a vlčicu, rímsky tábor, spartského vojaka, rímsky nápis na skale v Trenčíne, egyptské pyramídy a sfingu, symboly minojskej civilizácie, symboly Atén, odtlačky klinového písma a staroveké obydlia.  Pri zhotovení projektov žiaci využili rôznorodé techniky a prepájali medzipredmetové vzťahy. Výstavu zrealizovala vyučujúca Mgr. Iveta Goč-Benková. <<foto>>

 • Rodokmene

  Genealógia alebo rodopis je pomocná veda historická skúmajúca vývoj rodov a vzťahy medzi príbuznými jedincami. Rodokmeň je výsledkom genealogického výskumu.  Každá rodina a rod má svoju históriu. Kam až siahajú historické korene predkov, skúmali žiaci V.C, V.D prostredníctvom rodokmeňov. Na základe svojich schopnosti a vedomosti s pomocou rodičov a starých rodičov zostavili umelecky stvárnené rodokmene, kde zobrazili rodinné vetvy a vzťahy medzi nimi. Pri zhotovení rodinných rodokmeňov využívali genealogické zásady, pravidlá a kreativitu. Túto projektovú výstavu zrealizovali vyučujúce Mgr. Iveta Goč-Benková, Mgr. Anna Harňáková. <<foto>>

 • Spoznávajme históriu

  Pre pochopenie súčasnosti a porozumenie premenlivosti sveta, je potrebné oboznámiť sa s históriou, nielen s vojnami, revolúciami, ale aj názorovými bojmi. Poznanie histórie posilňuje sebavedomie mladého človeka, kultivuje jeho prejav a tým mu pomáha uplatniť sa v živote. Národ, ktorý nepozná históriu je odsúdený prežiť ju znova. Žiaci VI. – VIII. ročníka pootvorili dvere do histórie a umožnili prostredníctvom projektov nahliadnuť do obdobia vlády Mateja Korvína, Napoleona Bonaparteho, oboznámiť sa s prvým americkým prezidentom, spoznať významné objavy a ich objaviteľov, poukázať na šírenie kresťanstva v Rímskej ríši a misionárov Cyrila a Metoda, upozorniť na sily prírody, spoznať ľudské rasy, oboznámiť sa s výbojmi Avarov a najstaršou pamäťou ľudstva – písmom. Výstavu zrealizovala vyučujúca Mgr. Iveta Goč-Benková. <<foto>>

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129
  telefón/fax/odkazovač: 054/ 488 3225

Fotogaléria