Navigácia

Dieťa klientom CPPPaP

Čo robiť v prípade, že dieťa je klientom CPPPaP?

 

Ak je žiak klientom poradenského zariadenia, zákonný zástupca sprístupňuje záverečnú správu, v ktorej sú odporúčania pre vzdelávanie žiaka v jednotlivých predmetoch ZŠ. Iba takto je možné žiakovi pomáhať, aby zažil úspech. Takýto žiak je začleňovaný do bežnej triedy.

Táto správa má dôverný charakter, preto sa o záveroch dozvedia iba tí vyučujúci, ktorých sa odporúčanie týka.

V prípade zmeny prihlasujeme žiaka na opakované kontrolné vyšetrenie, ak zákonný zástupca dá súhlas.

So žiakmi so ŠVVP pravidelne pracuje školský špeciálny pedagóg, PaedDr. Slávka Glittová, formou reedukačných cvičení v odbornej učebni.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
    Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
  • 054/ 472 2129

Fotogaléria