Navigácia

Okienko výchovnej poradkyne Profesíjna orientácia Prihlášky na SŠ Linka Detskej dôvery

Výchovné poradenstvo

Okienko výchovnej poradkyne

KTO je výchovná poradkyňa?

PaedDr. Mária Bujňáková 

 

KDE ju možno zastihnúť? 

Kabinet  výchovného poradcu:  H 11,  hlavný pavilón

KEDY ?

Utorok od  09.00 – 15.30 hod.

Pri riešení závažných problémov v ktorýkoľvek iný deň a čas

OBLASTI  ČINNOSTI  VÝCHOVNÉHO  PORADCU:

 • Profesijná orientácia žiakov - Vykonávať poradenstvo v duchu humanizmu a demokracie, dodržiavania a obhajovania základných ĽP a práv dieťaťa pri riešení profesijných potrieb žiakov.
 • Preventívne programy - v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zabezpečovať preventívne programy zamerané na predchádzanie nežiaducich prejavov správania žiakov a všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu  a intolerancie.
 • Osobné a osobnostné problémy žiakov -  Monitorovať správanie sa žiakov a zmeny v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa.
 • Participácia žiakov na riadení školy- Viesť žiakov k aktívnej účasti pri kreovaní žiackeho školského parlamentu a podporovať participáciu žiakov i rodičov na tvorbe školského poriadku; pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam.
 • Ak potrebuješ usmerniť pri výbere SŠ,
 • ak ťa niekto šikanuje, úmyselne ti ubližuje,
 • ak ti nie je jedno, čo sa deje v triede,
 • ak potrebuješ sa zdôveriť,
 • ak potrebuješ upozorniť na nedostatky, ktoré sú okolo teba.

PRE KOHO ?

 

 • Pre žiakov,
 • pre rodičov,
 • pre rôzne inštitúcie,
 • pre učiteľov.

 

 

KONTAKT:   0911 522 292

telefón - sekretariát školy:   054/474 21 29

mail: bujnakova.marienka@gmail.com

 

 

 


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129

Fotogaléria